City Desk

Photos: DC Record Fair

Three Bucks © 2010 Matt Dunn
Vinyl Vendor #2 © 2010 Matt Dunn
Beatles © 2010 Matt Dunn
Listening Booth © 2010 Matt Dunn
Bins #2 © 2010 Matt Dunn
More Bins © 2010 Matt Dunn
JB © 2010 Matt Dunn
Listening to a 45 © 2010 Matt Dunn
More Pix from the DC Record Fair here from Matt Dunn Photography.

Blog Widget by LinkWithin
...